• Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  Socialdemokraterna, folkkyrkobegreppet och makten över Svenska kyrkan

  måndag, 15 maj 2017 12:20
 • ”Res baneret med det gamla lösenordet om Kyrkans frihet!”

  ”Res baneret med det gamla lösenordet om Kyrkans frihet!”

  fredag, 05 maj 2017 14:25
 • Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – Scriptura Ragnar Block slutar efter 39 år

  Ordförandeskifte i Evangelisk Litteraturmission – Scriptura Ragnar Block slutar efter 39 år

  fredag, 21 april 2017 09:53
 • Luther

  Luther

  onsdag, 29 mars 2017 16:21
 • Den levande Luther – reformatorn

  Den levande Luther – reformatorn

  onsdag, 22 mars 2017 14:43
Ett pastoralt program för vår tid. Ledare 23-24 2017

Flödet från kyrkbänkarna ut till gravarna balanseras inte av flödet från dopfuntarna till kyrkbänkarna

Läs mer...

Ställföreträdande strafflidande? Ledare nr 22 2017

Behovet av evangelium är alltså obegränsat.

Läs mer...

Tronen som aldrig vacklar. Ledare nr 21 2017

Vad innebär det då i praktiken att Jesus sitter på tronen och regerar som kung?

Läs mer...

Demokrati, demokratins idéer och folkstyret. Ledare nr 20 2017

Denna utveckling är paradoxal eftersom man fyller begreppet demokrati med en annan innebörd än vad som egentligen avses.

Läs mer...

“… näten höll på att gå sönder.” Ledare nr 19 2017

Guds rikes nät får vara nära att brista bara av ett skäl: att fångsten är så stor. För att det ska ske måste biskopar, präster och alla deras medarbetare och alla kyrkans förtroendevalda och kyrkfolk göra som Petrus: Lita på Jesu ord

Läs mer...

 

Det är ett monumentalt verk Johan Sundeen har författat med den nyutkomna studien 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möte med marxismen 1965-1989. Sundeen är idéhistoriker och disputerade på en avhandling om J A Eklund; Andelivets agitator, 2008. Föreliggande studie är hans andra mer betydande bidrag till forskningen. Hans bidrag är en del av ett omfattande forskningsprojekt finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse om arvet efter 1968. Bara personregistret omfattar ungefär sjuhundra namn och käll- och litteraturförteckningen är på trettiotvå sidor.

Det här pekar på ett av de stora problemen med att genomföra denna studie: Materialet är till oöverskådlighet vittomfattande och med nödtvång måste forskaren göra ett urval. Så har Sundeen i de olika avsnitten hållit sig till de debatter och de tidskrifter han funnit mest relevanta för studiet. Kristet forum, den kristna studentrörelsens tidskrift, är genom hela boken den mest citerade eller på annat sätt åberopade källan. På andra sidan bland de som opponerade mot vänstervridningen återfinner vi ofta tidningen Dagen.

Sundeen menar att kristna personers och grupperingars bidrag till vänstervridningen av svensk opinion påtagligt undervärderats av historieskrivningen. Förutom Kristet forum nämner han två tidskrifter som särskilt viktiga: Vår kyrka och Vår lösen. Prominenta namn bland präster i den ursprungliga 68-generationen var Per Frostin, Martin Lind och Henry Cöster. Bland svenska kyrkans biskopar har 68-engagemanget sträckt sig in i vår egen tid, de främsta exemplen är K.G. Hammar, Lars Carlzon och Jonas Jonson. Sundeen citerar ur en intervju med Hammar: ”Om K.G. Hammar sägs vara tvivlets mästare när det gäller teologiska frågor så är han det inte när det gäller politik.” Bland akademikerna som skulle komma att göra karriär märktes Per Frostin och Carl-Henric Grenholm. Sundeen sammanfattar det nya: Tillspetsat uttryckt blev religion politik och politik religion. Man flyttar ned traditionella religiösa föreställningar om himmelriket till det jordiska rummet. Världskyrkomötet i Uppsala 1968 spelade här en avgörande roll liksom Kyrkornas Världsråd över huvud taget.

Det sker ett fokusskifte i kritiken av den västerländska kapitalismen från utsugning till alienation. Samtidigt sker en påtaglig internationell orientering förenad med en antiinstitutionell och antihierarkisk livssyn förenad med tilltro till självstyre och egenmakt i olika former. I det sistnämnda avseendet var Titos Jugoslavien förebilden. Men framförallt var det Kina som framhölls som det utopiska lyckolandet. Man var i allmänhet övertygad om att det existerande samhället och dess eliter måste tillintetgöras med våld. K.G. Hammar talar om ett bestående samhällsengagemang sedan -68. Han menar att det för den kristna 68-generationen karakteristiska synsättet att kyrkan ska vara en politisk röst i offentligheten blivit allmänt accepterat. Detta kallas kyrkans profetiska uppdrag.

Det är viktigt att Sundeen tidigt i sin forskning fann att fenomenen inte var begränsade till Svenska kyrkan. Även frikyrkorna utom pingströrelsen var starkt berörda liksom romersk-katolska kyrkan i Sverige. Till grund för analysen ligger dagstidningsinlägg och tidskriftsartiklar, pamfletter, debattskrifter samt populärvetenskapliga framställningar. Men doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga verk studeras inte i sig. Jag kan här se en svaghet och menar att studien skulle ha vunnit på att även det rent vetenskapliga materialet tagits med. Däremot sker referenser till jämförbara exempel i Västeuropa och Förenta Staterna. Partipolitisk fördelade sig aktivisterna mellan socialdemokratin och kommunistiska partier. Att så många valde SAP ser Sundeen förklarat genom att klasskampstänkandet där återkommit. Man hade från den kristna vänstern två huvudambitioner: att politisera kyrkorna och att förena kristendom och marxism.

USA-kritik var en huvudpunkt. Antalet FNL-grupper i Sverige mer än tiodubblades mellan 1965 och 1969. Antiimperialism och marxism förenades.

Sundeen framhåller att också stora delar av den tidens skönlitteratur var till vänster. Inte ens barnböckerna gick fria från en till politisk medvetenhet uppfostrande ton. Han nämner inte barnprogrammen på TV, men vi som är tillräckligt gamla minns.

Ett avsnitt ägnas dialogen mellan kristen (vänster) och marxismen internationellt och i Sverige. Ett helt kapitel tillägnas Jonas Jonson och det kinesiska lyckoriket. Jonson retirerade från sina pro-maoistiska ståndpunkter ibland kanske snabbare än bläcket de var skrivna med hann torka.

Ett kapitel handlar om fredsrörelsen och dess organisationer, också flera av dem grenar på den kristet vänsterpolitiska stammen. I kapitlet ”Revolution med teologiskt ansikte” presenteras befrielseteologin och dess svenska avläggare. Liksom man tidigare vurmat för östblocket och Kinas diktaturer blev nu Sandinistregimen i Nicaragua en förebild samtidigt som Kuba behöll sin ställning som ideal. Här skärskådar han särskilt den romersk-katolska opinionsbildaren Ritva Jacobssons argumentation till förmån för sandinisterna. Liksom de tidigare förebildliga regimerna kunde den beslås med omfattande människorättsbrott.

Östtyskland var på flera sätt det kommunistland som stod oss närmast. Både geografiskt och kulturellt. En särskild studie har på initiativ i Växjö stift gjorts av detta stifts förbindelser med framför allt Greifswaldstiftet i DDR som var vänstift till Växjö. Den siste ordföranden i vänskapsförbundet med Östtyskland var Stockholmsbiskopen Lars Carlzon. Hans insats och argumentation skärskådas i ett särskilt kapitel.

Slutligen sammanfattar Sundeen en del av vad studien givit. Han konstaterar att i bräschen för försöken att legera kristendom och marxism och för förkastandet av den västerländska samhällsmodellen hade Per Frostin gått. Kvarlåtenskapen i Svenska kyrkan från det röda decenniet har efter kommunismens fall enligt Sundeen i hög grad uttryckts i anti-termer: antiliberalism, antikapitalism, antiamerikanism och inte minst antinormativitet och antitraditionalism.

Gustaf Björck

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka
Annons▼
Annons▲

Ge en gåva

på bankgiro 514-0629.
IBAN: SE15 5000 0000 0501 1103 4973, BIC: ESSESESS, Bank: SEB 

Tänkvärt

Dopet – omskärelsen

Genom omskärelsen ingick Gud i Gamla Testamentet ett förbund med sitt folk. På liknande sätt blir vi i Nya Testamentet genom dopet upptagna i Guds förbund, ty, dopet har trätt i omskärelsens ställe (Kol. 2:11, 12). Men den som står i förbund med Gud, behö­ver inte frukta för djävulens anklagelser.


Läs mer...

Kort undervisning om nattvarden

Kort undervisning om nattvardenOm den heliga nattvarden lär vi först och främst, att den är av Herren Jesus förordnad och instiftad, ty detta läser vi tydligt i den heliga Skrift (Matt. 26:26, Mark. 14:22, Luk. 22:19, 1 Kor. 11:23). Vi vet, att denna nådens måltid skall firas i Guds kyrka till Kristi sista ankomst till domen (1 Kor. 11:26).


Läs mer...

I samma ögonblick

som den botfärdiga själen kommer med hela hjärtats begär till Gud och önskar att frälsas utan förbehåll från alla sina synder endast av nåd för Jesu förtjänsts skull försiggår nya födelsens verk i människan och rättfärdiggörelsens verk inför Guds tron.P. L. Sellergren


Läs mer...

Viktiga råd

Sköt din andliga hälsa väl! Akta dig för sådant, som kan göra dig andligt slö och likgiltig! Klema inte för mycket med dina religiösa känslor! Gräv inte ständigt i gamla minnen! Var inte rädd för att på allvar bli dömd av Guds lag! Men var inte heller rädd för att helt och fullt ta till dig evangelium!V. Rundgren


Läs mer...

Guds kärlek är omätlig

Frågar du efter bredden, så sträcker sig Guds kärlek till alla människor . Söker du längden, så har den inget slut. Vill du mäta djupet, så måste du försänka dig i den oändlighet, som är Gud själv. Frågar du efter höjden, så överstiger den alla himlar. Hur du än betraktar Guds kärlek, så är den omätlig.


Läs mer...
01234

Sök på sidan

Håll dig uppdaterad

Genom att fylla i din e-postadress nedan, kommer du automatiskt att få ett meddelande när något nytt har publicerats här på startsidan.

Ange din e-postadress: