På julafton väckte Bengt Wadensjö, tidigare biskop i Karlstad, uppmärksamhet genom en artikel i Svenska Dagbladet om en växande tro på reinkarnation i Sverige. Wadensjö har tidigare visat sig vara en stor påskyndare av interreligiösa projekt, inte minst genom "Guds hus" i Fisksätra där man bygger samman en kyrka och en moské. Han hänvisar till undersökningar som föreningen Centrum för samtidsanalys har gjort sedan 2001. De visar att drygt en tredjedel av det svenska folket tror på reinkarnation, att själen återföds i en ny kropp. Bland ungdomarna är andelen två tredjedelar.

Wadensjö skriver att "reinkarnationstron betyder att den kristna tron ges en ny tolkning jämfört med det traditionella synd- och förlåtelseparadigmet. Domen över det enda jordiska livets misstag ersätts av en tro på själens eviga gemenskap med Gud och en vandring mellan den andliga och den materiella världen. Nästan tvåtusen års predikan om ett individuellt sonande av personliga synder ersätts med en tro på ett liv före detta livet och synen på varje liv som en utveckling."

Det är inte bara så att Wadensjö beskriver ett andligt skeende, utan han menar sig också finna stöd för ovanstående tänkande i Bibeln. Att det i Nya testamentet finns uttalanden av Jesus som innebär att han räknade med reinkarnation, "även om han – i den text vi nu har i Bibeln – inte predikade den".

Ett exempel han anför är den blindfödde mannen i Joh 9, där Wadensjö hävdar att Jesus förutsätter att mannen existerat i tidigare liv även om han motsäger att blindheten skulle vara straff för synd då. Det andra exemplet är att Jesus talar om Johannes Döparen som Elia.

Wadensjös argumentation är exempel på långtgående inläsning av egna tankar i bibeltexten. Hela Bibeln vittnar samfällt om att varje människa är en unik individ, skapade av Gud, och ska stå personligt ansvarig inför sin Skapare på domens dag. Enligt Bibeln är människan ande, själ och kropp, och den är tydlig med kroppens uppståndelse. Kroppens uppståndelse efterföljs för de som har iklätts Jesu rättfärdighet av evigt liv på den nya jord Gud ska skapa, och för de otroende av evig dom.

Ingen människa är andligt neutral. Om inte Jesus får ha inflytande över hjärtat har andra andliga krafter det. När Guds ord trängs ut från kyrka och församling, kommer annat och fyller tomrummet.

En stor del av svensk kristenhet med Svenska kyrkan i spetsen har under lång tid varit på vandring bort från det Gud uppenbarat i sitt ord. och de senare årtiondena allt mer tydligt också från det Gud uppenbarat i naturen.

Tack och lov finns det också undantag, församlingar, organisationer och enskilda som vill hålla fast vi det av Gud givna budskapet.

Tanken om demokratin som succesiv uppenbarelse har i praktiken fått stort genomslag. Majoritetsbeslut och flertalets tänkande formar kyrkans innehåll. Det finns en utbredd ängslighet som gör att många inom kyrkan vill integrera snart sagt alla tankar som rör sig bland människor för att inte förlora relevansen bland folket.

När man gör det blir man till slut bara en aktör på den religiösa marknaden och står utan det enda som kan ge människor verklig hjälp när de hamnar i andlig nöd – evangeliet om Jesus som har återupprättat vår relation till Skaparen och än i dag står med öppna armar för att ge nåd, förlåtelse och helande till alla som vänder sig till honom.

För dem som håller fast vid bibelordet och som tror som Kyrkan alltid bekänt om människans situation och Jesu återlösning är det lätt att avvisa Wadensjös och andras irrläror. Samtidigt är det oerhört allvarligt att många dras med eftersom de aldrig får höra en biblisk och klar förkunnelse.

Det behövs mer än något annat en förnyad frimodighet i fasthållandet av Guds levande och verksamma ord och förkunnelsen av det samma. De kristna behöver det för att stärkas i tron och omgivningen behöver det för att de ska kunna komma till Kristus och få del av det fasta hoppet inför död och evighet.

Låt oss som aposteln Petrus skriver hålla fast vid det profetiska ordet så att morgonstjärnan, Jesus kan gå upp i och bevaras i våra hjärtan.

Gunnar Andersson

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan