Tidigare i år bröt den etiopiska Mekane Yesus-kyrkan med Svenska kyrkan och Evangelical Lutheran Church in America (ELCA). Beslutet fattades i deras kyrkomöte under 2012 och verkställdes genom brev till Svenska kyrkan under de första månaderna av 2013.
Beslutet innebär att altar- och predikstolsgemenskapen mellan samfunden brutits på alla nivåer. Den märkliga bakgrunden till Mekane Yesus-kyrkans agerande finns med stor sannolikhet i Kyrklig samlings resoluta agerande efter 2009 års kyrkomötesbeslut om förvanskning av läran om äktenskapet.
Genom ett rundbrev till ett stort antal kyrkor formulerades tre frågor. Är Svenska kyrkan alltjämt en del av den allmänneliga kyrkan? Kan oppositionen alltjämt fortsätta tillhöra Svenska kyrkan? Kommer kyrkorna kunna tillåta präster från Svenska kyrkan att tjänstgöra i de respektive kyrkorna? En av de mottagande kyrkorna var Mekane Yesus-kyrkan som omgående inledde korrespondens med ärkebiskopsämbetet. Deras svar till Kyrklig samling dröjer till beslutet att bryta kyrkogemenskapen. Till Kyrklig samling och den svenskkyrkliga oppositionen hälsas brevledes att bönen för Guds ingripande i Svenska kyrkan alltjämt fortsätter.

I Svenska kyrkan har beslutet mottagits med sorg och vrede. I omedelbar anslutning till mottagandet av beslutet förklarade Svenska kyrkan att allt ekonomiskt bistånd skulle fasas ut så snart som möjligt. Anders Wejryd konstaterade att man inte stänger några dörrar utan vill avvakta de ekumeniska diskussionerna i Lutherska världsförbundet (LVF). Bland väckelserörelserna har reaktionen varit mer blandad, men man konstaterar att det är Svenska kyrkan som stått för schismen.
Trots den ambivalens som man kan se i reaktionerna börjar nu fler omständigheter bli klara kring det kyrkopolitiska skeende som ligger bakom Mekane Yesus-kyrkans agerande. Vid Mekane Yesus-kyrkans kyrkomöte närvarade nämligen en delegation från bekännelsetrogna Missourisynoden (Nordamerikas största luthersk-ortodoxa kyrka med 2,6 miljoner medlemmar). Allt talar nu för att Mekane Yesus-kyrkan genomgår en fullständig kyrkopolitisk omorientering. En överenskommelse om fördjupat samarbete sägs ha ingåtts vid ett möte mellan kyrkornas ledningar i september förra året. Bakgrunden till mötet är de diskussioner om ett samarbete som inleddes strax efter Kyrklig samlings brev till Mekane Yesus-kyrkan. Det fördjupade samarbetet har både pastorala och diakonala målsättningar och har redan börjat ge viss frukt. Sedan 2010 har Konkordieboken översatts till amarinja och en satsning på utbildning av diakonissor och präster inletts.
Omständigheterna talar för att Mekane Yesus-kyrkans agerat i samförstånd med Missourisynoden. Företrädare för Missourisynoden gav följande kommentar till Mekane Yesus-kyrkans beslut. ”Dessa afrikanska lutherska kyrkor som troget håller kvar vid Skriften ser också som sitt ansvar att kalla västerländska kyrkor till omvändelse från den väg som lämnat den historisk kristna tron” och ”Dessa kyrkor kommer söka samarbetsparter i Afrika och över världen vilka delar deras övertygelse angående Skriften. Genom sitt trogna vittnesmål är Mekane Yesus-kyrkan en uppmuntran till kyrkor över hela världen. Missourisynoden måste hålla uppe Mekane Yesus-kyrkan i bön så att vi kan vara som Aron när han höll upp Moses händer”.  

På det internationella planet har Mekane Yesus-kyrkans svar på Kyrklig samlings tre frågor gjort att kyrkogemenskapsgränserna återigen börjar ritas med utgångspunkt för lärogemenskap snarare än missionshistorisk tillhörighet. Vidare har det lett till ett förnyat intresse för den evangelisk-lutherska bekännelsen. Detta är Kyrklig samlings överlägset största framgång sedan dess bildande. Man har fått en av Svenska kyrkans missionskyrkor att bryta med sin moderkyrka och för bibelns och bekännelsens skull söka nya trossyskon  i Missourisynoden.
På det nationella planet finns det två budskap i händelserna. Till Svenska kyrkans ledning skickar Mekane Yesus-kyrkans agerande två varningar. Den inomkyrkliga oppositionen är kanske en liten hund men den har ett vasst bett. Därtill att de afrikanska kristna inte låter sig tystas med bistånd om givaren kväver Guds ord.

Till den inomkyrkliga oppositionen skickar Mekane Yesus-kyrkans svar i ord och handling ett viktigt budskap. Denna karismatiska och evangeliserande tillväxtkyrka finner stöd och trosgemenskap i de mest bekännelsetrogna sammanhang. Där känner de igen den gode herdes röst och tron på Skriftens omutliga sanning. Vill vi ha en framtid med Mekane Yesus-kyrkan får vi söka den där.
Men därtill måste vi formulera ett par benägna följdfrågor till oss själva och Kyrklig samling: vågar vi ta konsekvenserna av denna stora seger och de obekväma svar vi fått på våra viktiga frågor? Vågar vi följa Mekane Yesus-kyrkans omvändelserop? Vågar vi söka nya bröder och återerövra vår bekännelse? Vågar vi ta strid för att återvinna den gemenskap med Mekane Yesus-kyrkan som kyrkomötet berövat oss? Dessa svar kan vi inte lägga i knäet på andra utan måste formulera själva. Var och en av oss är svaren skyldiga.

Lämna feedback

 1. Inte valt något?
 2. Rubrik(*)
  Glömt ange ämne?
 3. Lämna dit inlägg(*)
  Glömt skriva något?
 4. Namn
  Ogiltig inmatning
 5. Email
  Ogiltig inmatning
 6. Lösen (1234) för att undvika spam(*)
  Ange 1234 som lösenord för att skicka

Sök på sidan